WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Dagklapper – november

1november1170Allerheiligenvloed van 1170. Tijdens een zware storm wordt het Creiler Woud, een groot bos dat van Texel tot Enkhuizen liep verzwolgen door de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. Het bos, waarvan nog steeds resten aanwezig zijn op de bodem van het IJsselmeer, is vooral bekend van de jachtpartij die graaf Floris II van Holland er in 1119 organiseerde. De namen van de Noord-Hollandse (of beter: West-Friese) plaatsen  Kreil en Kreileroord en het Flevolandse dorp Creil verwijzen naar het vroegere Creiler Woud.
1november1530In Mechelen, overlijden van Margaretha van Oostenrijk, tante van keizer Karel V en landvoogdes van de Nederlanden. Zij was de dochter van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. Ze behartigt zo uitstekend de belangen van haar minderjarige neef dat deze, eens meerderjarig, zijn tante in functie laat en haar vrije hand geeft tijdens zijn talrijke reizen en veldtochten. Ze voert een duidelijk anti-Franse politiek, maar weet tegelijk een langdurige vrede met Frankrijk tot stand te brengen. Haar paleis in Mechelen (het Hof van Savoye, nu gerechtshof) was een centrum van kunst en wetenschappen.
1november1570Grootste overstroming ooit in de Lage Landen, bekend gebleven als de Allerheiligenvloed van 1570. Een noordwesterstorm jaagt het zeewater tot ver in Vlaanderen. De Zeeuwse en de Zuid-Hollandse eilanden, alsook grote delen van Friesland en Groningen lopen onder water. Meer dan 25 000 mensen komen om het leven. Het Land van Saeftinghe in Zeeuws-Vlaanderen verdrinkt. Deze grote, welvarende middeleeuwse polder met vier dorpen, haventjes en een kasteel van de graaf van Vlaanderen, is nu een schorrengebied in de Westerschelde en vorm met zijn 3.580 ha de grootste brakwaterzone van West-Europa.
1november1677Overlijden in Mechelen van de Frans-Vlaamse mystica en schrijfster Maria Petyt. Ze was op 01 januari 1623 in het Frans-Vlaamse Hazebroek geboren.
1november1802Geboorte in Eke van Winok Bourel, officiële dichter van de plaatselijke rederijkerskamer en een van de laatste rederijkers uit de Westhoek.
2november1899Geboorte van de Nederlandse auteur Charles Edgar du Perron (meestal aangeduid als E. du Perron) in het dorp Kampung Melayu, vroeger Meester Cornelis (West-Java). In 1932 richt hij samen met Menno ter Braak en Maurice Roelants het blad Forum op (1932), het belangrijkste literaire tijdschrift in de Nederlanden tussen de twee wereldoorlogen. Zijn hoofdwerk Het Land van Herkomst (1935) geldt nog steeds als een van de beste Nederlandse romans ooit en is een genadeloze kritiek op de kleinburgerlijke, hypocriete moraal van zijn land- en tijdgenoten. Du Perron overlijdt aan een hartaanval, vrijwel tezelfdertijd als zijn vriend Ter Braak, kort nadat op de radio de overgave van Nederland voor de Duitse inval wordt omgeroepen. De non-conformist Du Perron behoort met Hendrik Marsman en Menno ter Braak tot de literaire periferie van de conservatieve revolutie.
3november1800In Antwerpen licht een stormwind voor het Vlaams Hoofd een tweemaster uit de Schelde tot op de Vismarkt.
3november1891Verschijning van het eerste nummer van de krant Gazet van Antwerpen.
3november1901Geboorte van Leopold III, koning van België. Na zijn troonafstand in 1951 schrijft hij een “politiek testament”, waarin hij o.m. stelt dat België gebouwd is op het geduld van de Vlamingen.
4november1549Nadat hij de eenmaking van de Lage landen heeft voltooid, vaardigt keizer Karel V de Pragmatieke Sanctie (opvolgingsverordening) uit, waarin de Nederlanden als één ondeelbaar geheel worden erkend. De kroon wordt in alle Nederlandse gewesten erfelijk verklaard, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn, en onttrokken aan de keizerlijke jurisdictie.
4november1576Begin van de Spaanse Furie te Antwerpen. Wegens maanden achterstallige soldij slaat het Spaanse leger aan het muiten en richt een enorme ravage aan. Spaanse en Waalse troepen plunderen de stad, doden 7.000 burgers en gaan zich te buiten aan talloze verkrachtingen, brandstichtingen (o.m. het stadhuis) en afpersingen van rijke burgers. Alleen de Duitse soldaten proberen de Antwerpenaren te beschermen maar zijn te klein in aantal.De Spaanse Furie brengt een enorme schok teweeg doorheen de Nederlanden en bevordert het eenheidsgevoel. Hierdoor kan Willem van Oranje op 8 november de Pacificatie van Gent tot stand brengen, de “Generale Unie” van alle 17 Provincies der Nederlanden, behalve het nog door Spanje bezette Luxemburg.
4november1682Overlijden in Nieuwe Niedorp (West-Friesland) van Dirck Rembrandtsz van Nierop, bijgenaamd de Rembrandt der wiskunst.
Deze schipper van beroep beheerste door zelfstudie alle maritieme wetenschappen. Hij maakt naam als cartograaf, wiskundige, landmeter, astronoom, leraar van stuurlui en schippers, almanakberekenaar en ontwerper van de eerste logaritmetafels, onafhankelijk van andere geleerden uit zijn tijd. Hij was bevriend met Christaan Huygens en René Descartes.
4november1830Na opstootjes in Brussel,  nadien opgeklopt en gestiliseerd tot  “Belgische Revolutie”, komen de grote mogendheden (Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) bijeen. Alleen tsaar Nicolaas I van Rusland is bereid tot interventie ten gunste van Nederland, maar moet daarvan afzien vanwege de Poolse opstand. Een voorlopige wapenstilstand wordt door beide partijen aanvaard. In december wordt het Koninkrijk der Nederlanden ontbonden verklaard.
4november1992Overlijden van de schrijver en vriend van Frans-Vlaanderen André Demedts.
Op zijn doodsprentje lees ik: Ik heb getracht trouw te zijn aan mijn volk, omdat
het onze aarde en onze geschiedenis is die mij
geboetseerd heeft en onze hoop mij tenslotte
glimlachend doen vertrouwen heeft op een toekomst
die ik misschien niet meer zal zien en toch in de
lucht aanwezig voel als de lente die komt.
5november1551Volgens de Cronycke van Zeelandt overstromen 404 gemeenten in Holland, Brabant en Vlaanderen.
5november1592Overlijden van Ogier Gisleen van Busbeek, geboren in Komen in 1522. Als ambassadeur van keizer Ferdinand I, broer van keizer Karel, aan het hof van de Turkse sultan Soliman, slaagt hij er tegen alle verwachtingen in een wapenstilstand van acht jaar te onderhandelen. Van Busbeek was niet alleen een schitterende diplomaat, maar ook een onvermoeibare wetenschapper die op de Krim de restanten van de Gotische taal ontdekte en als eerste de tulp, de hyacint en andere planten in Europa introduceerde. Zijn reisverhalen zijn merkwaardige antropologische en etnografische documenten.
5november1770Geboorte in Kassel, Frans-Vlaanderen, van Dominique Vandamme, een van Napoleons meest beruchte generaals. Ondanks dit engagement behoudt hij levenslang een duidelijke band met Vlaanderen. Deze zoon van de Kasselse chirurg Maurits Vandamme en Barbara Baert wordt bekend door zijn grote gewelddadigheid, roekeloze moed en ongedisciplineerd gedrag. Verscheidene malen staat hij voor de krijgsraad wegens insubordinatie en plunderingen. Op zijn 23ste werd hij tot generaal gepromoveerd. Tijdens de Slag bij Austerlitz in 1805 hij het leidt hij een uiterst gewaagde cavaleriecharge die de geallieerde legers in tweeën snijdt, wat de Fransen de slag doet winnen. Als dank wordt hij door Napoleon onderscheiden met hoogste graad in de Légion d’honneur (Grand Aigle), een rente van 5.000 francs per jaar en een huis in Cadzand (Zeeuws-Vlaanderen). Na de val van Napoleon probeert Vandamme naar Vlaanderen te vluchten. Als dat niet lukt, vertrekt hij in ballingschap naar de Verenigde Staten. In 1819 mag hij naar Frankrijk terugkeren. Hij leeft teruggetrokken, ’s zomers in Kassel, ’s winters in Gent en werkt tot zijn dood in 1830 aan zijn memoires. Zijn naam staat gebeiteld in de Arc de Triomphe in Parijs.
6november1792Franse revolutionaire troepen vallen de Zuidelijke Nederlanden binnen, verslaan de Oostenrijkers in Jemappes en bezetten onze gewesten. De ene vreemde heerschappij wordt door de andere opgevolgd.
6november1919Eerste Nederlandse radio-uitzending door de Friese ingenieur en radiopionier Hanso Schotanus à Steringa Idzerda.
6november1932Inhuldiging door Jef Denijn van de nieuwe beiaard van Belle (Frans-Vlaanderen), gebouwd volgens de principes van de Mechelse school.
7november1659Vrede van de Pyreneeën: de Franse koning Lodewijk XIV lijft Landrecys, Kiezenet, Avenne, Grevelingen en Broekburg in. Ook Artesië, op Sint-Omaars en Vlaams Artesië na, gaat naar Frankrijk, evenals de Luxemburgse steden Thionville, Montmédy en omringende dorpen.
7november1882Geboorte in Watou van Cyriel Rousseeu, initiatiefnemer en oprichter, samen met zijn vriend August Borms, van Pro Westlandia, een vereniging die de Nederlandse taal en cultuur in Zuid-Vlaanderen bevorderde.
7november1937Stijn Streuvels wordt gepromoveerd tot doctor honoris causa van de Katholieke Universiteit Leuven. In zijn rede verklaart hij “De stevigste en gezondste eigenschap van alle kunstvoortbrengst is: dat ze, zonder haast, zonder vooropgezet inzicht, vrij is kunnen groeien en gedijen, … gelijk eene plant.
8november1576Ondertekening van de Pacificatie van Gent. Hiermee kwamen alle gewesten van de Nederlanden overeen zich te verenigen in een Generale Unie en gezamenlijk in opstand te komen tegen de Spaanse bezetter. Het is tevens een erkenning van de grote verdienste van prins Willem van Oranje in de strijd voor de eenheid en de vrijheid. In het stadhuis van Gent herinnert de Pacificatiezaal aan de plaats waar de Pacificatie van Gent werd getekend.
8november1940De Nederlandse onderzeeboot 022, met 39 bemanningsleden aan boord, keert niet terug na een patrouille en wordt als vermist beschouwd. Pas in 1993 zal het wrak door een Noors schip worden gevonden, 40 mijlen ten zuidwesten van de Noorse kust op een diepte van 180 meter. Op 2 november 1996 werd door de Nederlandse marine op de locatie van het wrak een herdenkingsceremonie gehouden ter ere van de overleden zeelui.
8november1962Na vorige bestuurlijke taalwetten, o.m. in 1878, 1921 en 1932, komt men in deze nieuwe Bestuurlijke Taalwet eindelijk tot vastlegging van de taalgrens en aanpassing van de bestuurlijke grenzen binnen België.
9november1985Laatste aanslag van de “Bende van Nijvel”: tijdens een overval op de Delhaize- supermarkt in Aalst vallen acht doden en vijftien gewonden. Tussen 1983 en 1985 overviel de Bende acht supermarkten in de grote omgeving van Brussel. Ze maakte in totaal twintig slachtoffers en vele gewonden. Deze aanslagen zijn na meer dan 25 jaar nog steeds niet opgehelderd. De jongste denksporen leiden naar Noord-Franse misdaadbendes, actief in het prostitutiemilieu en de wapenhandel.
9november1989Val van de Berlijnse Muur, waarmee het einde van de communistische DDR wordt ingeluid en de hereniging van 1990 mogelijk gemaakt.
10november1433Geboorte van Karel de Stoute, zoon en opvolger van hertog Filips de Goede, wiens eenmaking van de Nederlanden hij voortzet. Zijn voornaamste wetgevende bijdrage daartoe is de Ordonnantie van Thionville (Diedenhofen), een Luxemburgse stad die nadien door Frankrijk zal worden aangehecht. Deze ordonnantie versterkt het centrale bestuur van de Nederlanden aanzienlijk, o.m. door de oprichting van het Parlement van Mechelen, één Rekenkamer (eveneens in Mechelen), een Kamer van Schatkist en een Kamer van de Beden. Karel de Stoute sprak Nederlands. Hij sprak de Gentenaars toe in het Nederlands vanuit het raam van het Hooghuis op de Vrijdagmarkt om ze te bedaren.
10november1674Nederland draagt Fort Amsterdam, op de zuidelijkste punt van Manhattan, en de omliggende provincie Nieuw Nederland over aan de Britten die de plaatsnaam in New York wijzigen.
10november1792Op de Grote Markt van Poperinge planten 180 Brabanders die sympathiseren met het Franse bezettingsleger een revolutionaire “Vrijheidsboom”. Dit tegen de zin van de inwoners die een beetje later de boom omhakken en er een vreugdevuur mee ontsteken.
10november1830Bijeenkomst van het “Nationaal Congres” in Brussel. Het werd verkozen op basis van een cijnskiesstelsel, waarbij men om te mogen stemmen nog vermogender moest zijn dan voorheen onder koning Willem I. Dit resulteerde in 46.099 kiezers op 4.079.000 inwoners… Het Nationaal Congres proclameert op 18 november de onafhankelijkheid van België en sluit, op 24 november, het huis van Oranje “voor eeuwig” van de troon uit.
11november1100Boudewijn van Bonen, broer van Godfried (“van Bouillon”, al was hij zoals zijn broer Boudewijn niet van Bouillon, maar van Bonen in Frans-Vlaanderen afkomstig), wordt uitgeroepen tot nieuwe Frankische heerser van Jerusalem. Hij was toen ongeveer 35 jaar en de kronieken beschrijven hem als volgt: hij was zeer groot, en had een erg blanke huid, met donkerbruin haar en baard en een havikneus. Zijn koninklijke voorkomen was slechts ontsierd door een opvallende bovenlip en een enigszins terugwijkende kin“.
11november1918Ondertekening in Compiègne van de wapenstilstand die een einde maakt aan de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk: de grote Europese burgeroorlog.
11november1919Een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, om elf uur van de elfde dag van de elfde maand, wordt voor de eerste keer officieel twee minuten stilte gehouden om de doden te herdenken. Dit naar een idee van Percy Fitzpatrick, de Britse High Commissioner voor Zuid-Afrika, wiens eigen zoon in 1917 sneuvelde.
11november1935Eerste grote meeting van Léon Degrelle in het Sportpaleis in Brussel.
12novemberVolksfeest van Sint Maarten. In het begin van de wintertijd vierden onze heidense voorouders hun god Wodan die over de wind en de wolken regeerde. Vele tradities rond Sint Maarten zoals de vreugdevuren en de kindertochten met lantaarns, vervaardigd uit uitgeholde bieten of pompoenen, zijn overgenomen van de oude heidense cultus.

Stookt vier,
Maakt vier,
Sint Marten komt alhier,
Met zijn blote armen
Hij zou hem geerne warmen.
12november1780Geboorte in de Wagenmakersvallei (thans: Wellington) van Piet Retief, een leider van de Voortrekkers, de stichters van de Zuid-Afrikaanse Boerenrepublieken, die zich aan het Britse kolonialisme wisten te onttrekken. Retief zal later tijdens een vredesmissie worden vermoord door de Zoeloekoning Dingaan. Zijn standbeeld staat op een van de hoeken van het Voortrekkersmonument in Pretoria.
12november1863De Antwerpse volksvertegenwoordiger Jan De Laet, van de Meetingpartij, legt in de Belgische Kamer, als eerste sinds 1830, de eed af in het Nederlands… te midden van het hoongelach van de meeste leden.
13november1567Geboorte van Maurits van Oranje op het stamslot Dillenburg. Bij het vernemen van de moord op zijn vader, Willem van Oranje, zweert hij de strijd tegen de Spaanse dwingelandij voort te zetten. Hij doet zijn woord gestand en behaalt talrijke militaire overwinningen. Hij geldt als een van de grootste veldheren van zijn tijd.
13november1584De stad Antwerpen, ingesloten en belegerd door de Spaanse troepen van Alexander Farnese, wijst trots de overgave af. Antwerpen en Oostende zijn de laatste steden die kunnen standhouden tegen de overmacht en de Generaliteit van de Nederlanden trouw blijven. Antwerpen valt in 1585, Oostende in 1604.
13november1850In Edinburg geboorte van de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson, auteur van romans, reisverhalen en gedichten.
13november1859Overlijden van de orangist Prudens van Duyse, Vlaamse dichter en mede oprichter van het genootschap De tael is gansch het volk. In zijn gedicht Zuid en Noord schrijft hij:“O Zuid en Noord, verbroedert met elkander,
En leve Nederland!”
13november1944Het verzet levert in België de wapens in, in ruil voor een nietsontziende repressie met 242 uitgevoerde doodstraffen en meer dan 53.000 veroordelingen. De Waalse senator Joseph Pholien, later eerste-minister, spreekt van een “justice de roi nègres’…
14november1563Geboorte in Wakken van de Vlaamse cartograaf Jodocus Hondius, ook uitgever van de atlassen van Mercator. De schrijver André Demedts was van moederszijde een verre nazaat van Hondius.
14november1863Geboorte in St.-Martens-Latem van de chemicus Leo Baekeland, die in 1908 het bakeliet uitvond, de eerste kunststof ter wereld.
14november1877Geboorte van de Vlaamse dichter René De Clercq. Mijn favoriete gedicht van hem is :
Niet iedereen kan Heiden zijn
15november1813In Amsterdam, na het terugtrekken van de Franse troepen, betoogt een joelende massa door de straten met de kreten “Oranje boven!” en “Weg met de Fransozen“.
16november1830Het Frans wordt tot enige officiële taal van het nieuwe België uitgeroepen.
16november1863De inwoners van het Achterhoekse dorp Gelselaar onthullen een gedenkteken, 50 jaar na het vertrek van de Franse bezetter met als tekst:TOT EENE DANKBARE 50
JARIGE HERINNERING
AAN DE VERLOSSING DER
FRANSCHE OVERHEERSCHING
IN 1813
17november1587Geboorte in Keulen van Joost van den Vondel, de “prins der Nederlandse dichters”. Zijn Brabantse ouders waren Antwerpen ontvlucht voor de Spaanse inquisitie.
18november1522Geboorte op het kasteel van La Hamaide in Henegouwen van Lamoraal graaf van Egmond, heer van Purmerend, stadhouder van Vlaanderen en Artesië. Deze telg uit een oud Hollands adellijk geslacht werd door keizer Karel V wegens zijn onmetelijke verdienste tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies en tot prins van Gavere verheven. Met Oranje en de graaf van Hoorne neemt hij de leiding van het verzet tegen Spanje en wordt daarvoor samen met deze laatste op de Grote markt van Brussel onthoofd.
18november1811In het belang van de rekrutering voor zijn leger voerde Napoleon in de Lage Landen de burgerlijke stand in. Elke burger moet voortaan wettelijk verplicht een familienaam dragen. Uit verzet hiertegen geven vele burgers een schertsnaam op. Toen echter na de val van Napoleon de burgelijke stand bleef bestaan, bleken velen niet meer te kunnen afraken van hun fantasienaam. Sommige families hadden daar kostbare gerechtelijke procedures voor over.
18november1926Plechtige opening van de leerstoel Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Rijsel. De eerste professor is Renaat Despicht (1870-1960).
19november1595Overlijden in Antwerpen van de toondichter en polyfonist Huibrecht Waelrant. Hij sticht er een muziekschool, publiceert er veel muziek en geeft ook advies voor het stemmen van de klokken van de kathedraal waarin hij later ook zal worden begraven. Bekend gebleven is zijn werk Vaarwel mijn broeder, een afscheidslied voor de gevallen wapenmakkers.
19november1922Grote franskiljonse betoging in Gent tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit.
19november1940Onderhoud van koning Leopold III met Hitler in Berchtesgaden.
19november1949Overlijden in Oostende van de Vlaamse symbolistische schilder James Ensor.
20november1625Geboorte in Sint-Truiden van Artus Quellinus de Jonge (Artus Quellin), Zuid-Nederlandse beeldhouwer die o.m. meewerkte aan de versiering van het stadhuis van Amsterdam, nu het Paleis op de Dam.

Hij vestigde zich nadien in Antwerpen en was er meester van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. Hij stierf in de Scheldestad op 30 november 1700. De Quellinstraat is naar hem genoemd.
20november1912In Reichenau wordt dr. Otto von Habsburg-Lotharingen geboren, zoon van de laatste keizer van de Donaumonarchie. Van 1979 tot 1999 was hij voor de Beierse CSU lid van het Europees Parlement. Hij bewerkte er o.m. dat voor de onderdrukte volkeren achter het IJzeren Gordijn een symbolische lege zetel werd opgesteld. Hij overleed op 4 juli 2011 te Pöcking (Beieren). Dr. Otto von Habsburg had in Leuven gestudeerd.
21november1443De troepen van hertog Filips de Goede nemen ’s nachts bij verrassing Luxemburg in, dat hem in 1441 was toegewezen. Hij verijdelt zo een poging van de hertog van Saksen om Luxemburg van de Lage Landen los te maken.
21november1958Geboorte in Sint Jansklooster (Overijssel) van de Nederlandse schaatserkampioen Evert van Benthem die twee jaar na elkaar (1985 en 1986) de Elfstedentocht won.
22november1540Blijde intrede van keizer Karel in Betun (Frans-Vlaanderen).
22november1892Overlijden in Rijsel van de heemkundige en volkszanger Alexandre Desrousseaux, schrijver van “Le P’tit Quinquin”.
22november1972De regering Eyskens valt over het probleem Voeren.
23november1946Overlijden van de Oostendse schilder Léon Spilliaert, waarvan het werk sterk is beïnvloed door de symbolistische stroming. De Noordzee, het strand en de dijk in Oostende inspireerden hem tot prachtige werken.
24november1642Vertrokken vanuit Batavia ontdekt op deze dag de Nederlandse commandeur Abel Tasman een reusachtig eiland dat hij Van Diemensland noemt, naar de toenmalige gouverneur-generaal. In 1856 wordt de naam gewijzigd in Tasmanië. Abel Tasman was geboren in Lutjegast (Groningen). In 1953 liet de regering van Tasmanië er tegen de kerk een gedenkplaat aanbrengen.
24november1964Start van operatie Red Dragon. Onder leiding van kolonel Charles Laurent worden 320 paracommando’s gedropt boven Stanleystad, het huidige Kisangani, gedropt. Ze redden zoveel mogelijk blanke gijzelaars van de opstandige Simba’s. Bij die revolte in Oost-Congo komen tienduizenden mensen om het leven.
24november1965In Congo pleegt Mobutu een nieuwe staatsgreep. Hij verdrijft Tsjombe en Kasavubu van de macht en roept zichzelf uit tot president.
24november1987Overlijden van de Nederlandse tekenaar en illustrator Anton Pieck in Overveen. Hij werd 92 jaar oud. In 1984 werd in het Veluwedorp Hattem het Antoon Pieck museum geopend.
Klik hier: www.antonpieckmuseum-hattem.nl
25november1798Pieter Corbeels, een van de aanvoerders van de Boerenkrijg in de Kempen, wordt in de bossen van Postel gevangen genomen door de manschappen van generaal Rivaud. Hij wordt later, op 21 juni 1799, in Doornik gefusilleerd.
25november1813Stokken-Maandag: In Hazebroek (Frans-Vlaanderen) verzetten Vlaamse jongeren zich tegen de verplichte inlijving in het keizerlijke leger van Napoleon en verwoesten de onderprefectuur met stokken. De onderprefect ontsnapt op het nippertje.
25november1840Geboorte in het West-Vlaamse Deerlijk van Hugo Verriest, leerling van Guido Gezelle en leermeester van o.m. Albrecht Rodenbach. Verriest is de geestelijke vader van de Blauwvoeterij en haar wapenspreuk Dat volk moet herleven.
26november1579Voor de vergaderde Staten-Generaal der Nederlanden doet Willem van Oranje nogmaals een dringende oproep tot verstandhouding en eenheid. Hij wijst de afgevaardigden op hun grote verantwoordelijkheid en verwijt hun te vaak alleen nog vertolkers van provinciale belangen te zijn, met miskenning van het algemeen, nationaal belang.
26november1798De opstandige boeren uit Waals-Brabant verenigen zich onder leiding van Antoine Constant met de strijders uit het Hageland en veroveren Geldenaken.
26november1944Overlijden van de Franse luchtvaartpionier graaf Charles de Lambert. In 1909 maakte hij de eerste vlucht boven Nederland. De vlucht duurde slechts 3,5 minuten. In Etten-Leur staat nog een monument, een naald van steen, die deze eerste vlucht herdenkt.
27november511Overlijden in Parijs van (Ch)Lodowig I (= Lodewijk), beter bekend onder zijn verbasterde naam “Clovis”, de eerste aanvoerder der Franken die alle Frankische stammen verenigde onder één koning.
27november1382Slag bij Westrozebeke. De Gentenaars worden verslagen door graaf Lodewijk van Male met militaire steun van Frankrijk. Onder de 20.000 Vlaamse gesneuvelden bevond zich ook Filips van Artevelde.
27november1431Eerste vergadering van de ridderorde van het Gulden Vlies in Rijsel (Frans-Vlaanderen).
27november1798Gevecht tussen de Fransen en de verzetstrijders van Antoine Constant in Les Burettes, een gehucht van Beauvechain (Bevekom) en Meldert. Hierbij sneuvelen vele Brigands, zoals de opstandige boeren door de Fransen werden genoemd. Dezelfde dag had ook een gevecht plaats aan de hoeve Chapeauvau in Opheylissem, waarbij 60 van onze strijders sneuvelen.
27november1888Eerste Nederlandse redevoering in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers door de Antwerpse advocaat Edward Coremans van de Meetingpartij.
27november1899Overlijden in Brugge van de Vlaamse dichter Guido Gezelle
27november1916Daags na een spreekbeurt in Rouen verongelukt de dichter Emile Verhaeren er in het station onder een trein.
27november1924Geboorte te Conjoux (Ciney), in de Condroz,  van Gaston Compère, Waals auteur, dichter en filoloog.  Hij was o. m. de schrijver van “Je soussigné, Charles le Téméraire”.
28november1590Pierre Loyseleur de Villiers van Westhove wordt begraven in de Sint-Pieterskerk te Middelburg (Zeeland). Hij was op 24 november in Westhove overleden.
Loyseleur was in Rijsel (Frans-Vlaanderen) geboren rond 1530, studeerde rechten en werd advocaat bij het Parlement te Parijs. Vervolgens ging hij te Genève theologie studeren. Na de Bartholomeusnacht week hij uit naar Engeland, werd predikant in Londen en in verschillende Waalse gemeenten in Engeland. In Oxford gaf hij voordrachten over rechten en doctoreert er in de theologie.
In 1577 kwam hij in vaste dienst bij Willem van Oranje en was bekend als “Des Prinsen Raedt en Hofprediker“. Hij was een van de belangrijkste raadgevers en vertrouweling van Oranje. In 1580 schrijft hij de “Apologie“, de beroemde verdediging van Willem van Oranje tegen de ban die Filip II over hem had uitgesproken. Zijn naam wordt ook genoemd, in concurrentie met Marnix van Sint Aldegonde, als auteur van het Wilhelmus.
29november1330Geboorte te Male van Lodewijk van Male, de laatste zelfstandige graaf van Vlaanderen. Hij was de meest Vlaamse graaf uit het huis van Dampierre. Lodewijk van Male vaardigde een meerderheid van Nederlandse akten uit, o.m. voor de Frans-Vlaamse stad Belle (Bailleul).
29november1576Akte van aansluiting van Willem van Oranje en de Staten van Holland en Zeeland bij de Pacificatie van Gent.
29november1883Geboorte in Bollezele (Frans-Vlaanderen) van de houtsnijder, meubelmaker en schrijver Jozeph Dezitter, auteur van verschillende geïllustreerde boeken over  de huizen, kapellen en molens van de Westhoek, alsook over de steden Broekburg en St-Winoksbergen.
29november1928Bekende woorden van Joris van Severen in het Belgische Parlement : La Belgique qu’elle crève.
30november1581Inname door Alexander Farnese van Doornik, de laatste Waalse stad die de Spaanse bezetter weerstand bood en de Generaliteit der Nederlanden trouw bleef.
30november1983De Nederlandse biermagnaat Freddy Heineken wordt vrijgelaten na een ontvoering van drie weken .
Gepubliceerd

01.11.2011