WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Dagklapper – augustus

1augustus1127De burgers van Rijsel verjagen de indringer Guillaume Cliton, een Normandische edelman die, aangesteld door de Franse koning, aanspraak maakte op de titel van graaf van Vlaanderen. Een groot aantal soldaten komen om in de moerassen langs de Deule.
1augustus1432Rogier van der Weyden (1400-1464) wordt als Meester opgenomen in de Doornikse gilde van de kunstschilders, waardoor hij een zelfstandig atelier kan openen. Zijn invloed wordt weldra merkbaar in de hele Nederlanden en ver daarbuiten, tot in Spanje en Italië toe. Hij hoort bij de Vlaamse Primitieven en wordt als de belangrijkste Europese schilder van zijn tijd beschouwd.
1augustus1566De bosgeuzen verzamelen op de Kemmelberg voor ze op Nieuwpoort marcheren.
1augustus1674Een tornado teistert de stad Utrecht. Het schip van de domkerk stort in.
1augustus1834De humanioraleerling Julius de Vos wordt weggezonden uit het Klein Seminarie te Roeselare. Hij was de eerste zgn. “martelaar” van de Blauwvoeterie.
2augustus1631Overlijden in Frankfurt am Main van de Nederlands-Duitse bankier Johann von Bodeck. Hij wordt in Antwerpen geboren op 6 september 1555, loopt school in Leiden en Nürnberg en trouwt in 1583, weer in Antwerpen, met Maria Borman, dochter van de vooraanstaande Antwerpse koopman Arnold Borman. Met zijn schoonmoeder zet hij het succesrijke wisselkantoor van zijn schoonvader verder, maar een goed jaar later verlaat hij Antwerpen bij het begin van het Spaanse beleg. Na een dramatische vlucht per schip kan hij Zeeland bereiken en van daar Lübeck. Hij vestigt zich einde 1585 in Frankfurt waar hij met zijn schoonbroer Hans Scholier een bank opricht die weldra een Europese dimensie krijgt. Hij wordt ook medeoprichter van de Frankfurter Beurs. Zijn bank, waarin ook vele Nederlandse zakenlui deel in hebben die meestal verwanten van Johann von Bodeck zijn, beheerst in de eerste decennia van de zeventiende eeuw het volledige wisselverkeer tussen Antwerpen, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam en Venetië. In zijn buitenkantoren werken vooral Antwerpenaren, zoals Gilles de Greve en Hans ’t Kindt in Hamburg, Jaspar Quinget in Amsterdam en Petrus Haeck in Middelburg. Von Bodeck investeert zijn enorm vermogen voornamelijk in vastgoed. In Antwerpen bezat hij meerdere grote burgerhuizen. In 1630 bedraagt het vermogen van het echtpaar meer dan een miljoen gulden. Daardoor is hij ook bekend gebleven als de eerste Frankfurter miljonair.
2augustus1831Tiendaagse Veldtocht van het Nederlandse leger in België waarmee koning Willem I de afscheiding van België wilde ongedaan maken en de eenheid van de Nederlanden herstellen. Daarop valt het Franse Armée du Nord België binnen en de Nederlanders sluiten een wapenstilstand, uit vrees voor een uitdeinend conflict. Naar de bevelhebber van de Franse troepen, maarschalk Gérard, werd in Antwerpen een straat genoemd.
2augustus1994Overlijden in Brasschaat van de Vlaamse romanschrijver en journalist Valère Depauw. Hij wordt geboren in Ronse, maar woont het grootse deel van zijn leven in de Kapelhoeve in Sint-Job-in-‘t-Goor, beschreven in zijn autobiografisch werk Kapelhoeve, laatste haven (1962). Deze wordt nu nog bewoond door zijn zoon Ben Depauw. Als bezitter van een auto wordt Valère Depauw chauffeur van Flor Grammens bij diens talrijke acties op de taalgrens in de jaren ´30. Zijn De dood met de kogel (1950) is de meest bekende repressieroman in Vlaanderen. Hij beschrijft het engagement, het schertsproces en de terechtstelling van de Ronsense burgemeester Leo Vindevogel, de enige Belgische volksvertegenwoordiger die na 1945 werd geëxecuteerd. Andere werken van hem beschrijven o.m. de strijd van nationale minderheden in Europa, zoals de Bretoenen (Breiz atao,1964) en de Basken (Opdracht in Guernica, 1965), waarvoor hij zich actief inzet.
3augustus881De West- Frankische koning Ludwig III overwint de Noormannen in Saucourt-en-Vimeu (Picardië), ten zuiden van Abbeville. Deze overwinning is het thema van het Ludwigslied dat in de stadsbibliotheek van Valencijn in de liber pilosus wordt bewaard.
3augustus1584Begrafenis van Willem van Oranje in Delft.
3augustus1919De town major (oorlogsburgemeester) van Ieper, de Canadese luitenant-kolonel Beckles Willson, verbiedt alle herstellingen en verbouwingen in de stad en laat borden plaatsen op de belangrijkste ruines met het opschrift : “Dit is heilige grond. Geen steen van dit weefsel mag worden weggenomen. Het is een erfenis van alle beschaafde volkeren”.
4augustus1347De Engelsen komen in het bezit van Kales nadat zes burgers van de stad zich aan Edward III overleveren. Het beroemd standbeeld van de hand van Auguste Rodin (1895) voor het stadhuis herinnert nog aan dit feit.
4augustus1785De Kempische jurist Jan Baptist Verlooy publiceert zogenaamd in Maastricht (om de Oostenrijkse censuur te ontlopen), maar in werkelijkheid in Brussel zijn Verlandeling op d’onmacht der moederlijke tael in de Nederlanden. Dit goed gedocumenteerde en stevig onderbouwde werk gaat door als “het eerste essay over de Vlaamse en algemeen-Nederlandse gedachte” (Dr.Jozef Smeyers) en inspireerde de hele stichtersgeneratie van de Vlaamse Beweging, waaronder Jan Frans Willems, (1793-1946), Jacob Lodewijk Kesteloot (1778-1852) en vele anderen.
4augustus1817Geboorte in Hussum in Schleswig-Holstein van de Duitse schrijver en dichter Theodor Storm (Der Schimmelreiter).
4augustus1853Oprichting van het Comité Flamand de France door de Frans-Vlaamse rechter Edmond de Coussemaker (1805-1876), ook befaamd als etnoloog en musicoloog.
4augustus1853August Heinrich Hoffmann von Fallersleben wordt verkozen tot lid van het Comité Flamand de France. In september 1837 had hij in de stadsbibliotheek van Valencijn in de Liber Pilosis het handschrift ontdekt van het Ludwigslied.
4augustus1859Geboorte in Vaga in Noorwegen (Oppland) van  Knut Hamsun, met zijn echte naam Knut Petersen, romanschrijver en Nobelprijswinnaar voor literatuur (1920). Overleden op 19 februari 1952.
4augustus1914Inval van de Duitse troepen in België. De eerste Duitser worden in de vroege ochtend opgemerkt door enkele rijkswachters te Gemmenich. Zij brengen het bericht over maar geraken met de Duitsers in gevecht te Wezet (Visé) waarbij wachtmeesters Thill en Henrion sneuvelen.
5augustus1529Zogenaamde “Damesvrede” van Kamerijk waarbij de koning van Frankrijk Frans I verzaakt aan zijn leenheerschap over Artesië en Vlaanderen ten voordele van keizer Karel V. De Zomme is voortaan de zuidergrens van de Nederlanden.. De “Damesvrede” werd zo genoemd omdat de onderhandelingen gevoerd werden door Margaretha van Oostenrijk (tante van Karel V) en Louise de Savoye (moeder van de Franse koning). De dames hadden nauwe familiebanden: Margaretha was zelf een telg van de hertogelijke familie van Savoy en was de weduwe van Filibert van Savoy, de broer van Louise.
5augustus1781Admiraal Johan Arnold Zoutman (1724-1793), bevelhebber van de Nederlandse vloot tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog, verslaat de Engelse vloot in de Slag bij de Doggersbank.
5augustus1976Overlijden in Bergen (Noord-Holland)van de “Prins der Nederlandse dichters” Adriaan Roland Holst. Van hem zijn deze mooie verzen uit het gedicht De ploeger (1917) : Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in den oogst geloven
Waarvoor ik dien
 Met het standbeeld van Adriaan Roland Holst in Bergen, op de hoek van de Hoflaan bij de Ruïnekerk, is iets merkwaardigs gebeurd. Toen het er eenmaal stond, vond men het werk van beekhouwer Mari Andriessen “goed maar te klein” … De kunstenaar wilder er echter niet opnieuw aan beginnen. Het werd dan tot het huidige formaat “vergroot” door Theo Mulder, zijn leerling en vriend.
6augustus1302De Vlaamse stadsmilities achtervolgen het Franse leger dat ze op 11 juli te Groeninge hebben verslagen. De stad Rijsel opent haar poorten voor de Vlamingen.
6augustus1661Vrede van Den Haag waardoor Nieuw Holland (Nederlands-Brazilië) wordt afgestaan aan Portugal voor 63 ton goud. Portugal, van zijn kant, geeft Ceylon en de Molukken aan de Republiek der Zeven Nederlanden.
7augustus1479Maximiliaan I van Oostenrijk verslaat in de slag bij Enguinegatte de troepen van de Franse koning Lodewijk XI die onder leiding van Philipe de Crévecoeur staan.
7augustus1867Geboorte van de Duitse expressionistische schilder Emil Nolde (geboren als Emil Hansen) in Nolde, Schleswig-Holstein. Hij sympathiseerde heel vroeg met het nationaal-socialisme, maar zijn werk werd desondanks in 1937 door de nazi’s als “Entartete Kunst” gebrandmerkt. In Seebull, zijn voormalige woonplaats vlakbij de Deense grens, bevindt zich thans het Noldemuseum.
7augustus1962Overlijden in Gent van de Vlaamse neoromantische schrijver Filip De Pillecyn, schrijver van o.m. Hans van Malmedy (1935) en De soldaat Johan (1942). Tijdens de Eerste Wereldoorlog behoort hij tot de leiding van de Frontbeweging in de loopgraven aan de IJzer. Na de Tweede Wereldoorlog belandt hij in de cel wegens “culturele collaboratie”. Hij wordt na zijn vrijlating lid van het IJzerbedevaartcomité, waarvan hij in 1920 een der oprichters was.  Pas in 1980 verschijnen postuum zijn celbrieven onder de titel Face au mur. Filip de Pillecyn werd door Gerard Walschap beschouwd als “de Prins der Nederlandse Letteren”. Hij ligt naast andere grote figuren uit de Vlaamse culturele wereld begraven op het Campo Santo in Sint-Amandsberg. Om zijn nagedachtenis te eren, werd in zijn geboortedorp Hamme een Filip de Pillecyn-monument opgericht aan de monding van de Durme. Het monument bestaat uit een drietal personages uit de romans van de Pillecyn: de pestlijder Rochus in liggende houding met een hond die zijn wonden likt en boven hem de statige soldaat Johan die richting Hamme kijkt; langs de waterkant Leda en de veerman uit De Veerman en de Jonkvrouw. Al deze figuren zijn verbonden door een sierlijke nevel die uit het water opstijgt.
8augustus870Verdrag van Meerssen bij Maastricht: de kleinzonen van Karel de Grote, Karel de Kale en Lodewijk de Duitser, verdelen het bezit van hun in 869 overleden neef Lothar II tussen wat later Frankrijk en Duitsland zullen worden. De Nederlandse gouwen zullen daardoor voor lange tijd deels onder Franse, deels onder Duitse suzereiniteit vallen. Het Middenrijk gaat teloor totdat de hertogen van Bourgondië er de bestanddelen weer van verzamelen.
8augustus1583De stad Belle in Frans-Vlaanderen wordt voor de derde keer in brand gestoken door de Franse troepen ( een eerste keer in 1213 door de troepen van Philippe Auguste, en tweede keer in 1478 door de troepen van Lodewijk XI).
8augustus1906Geboorte te Sint-Baafs-Vijve van de schrijver  en vriend van Frans-Vlaanderen  André Demedts (1906-1992).
8augustus1956Mijnramp in Le Bois du Casier, Marcinelle, waarbij 261 mijnwerkers om het leven komen.
9augustus1494Overlijden te Brugge van Hans Memling, een van de belangrijkste Vlaamse Primitieven.
9augustus1901Wetsvoorstel Coremans over de vervlaamsing van het gehele middelbaar onderwijs. De indiener van het voorstel was de Antwerpse politicus en voorman van de Meetingpartij Edward Coremans (1835-1910). Deze filoloog en jurist had zich eerder al laten opmerken door als eerste in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een rede in het Nederlands uit te spreken. Dat gebeurde in 1868, 38 jaar na de Belgische onafhankelijkheid. Hij was ook de auteur van de “Gelijkheidswet” van 18 april 1898 over het gebruik van het Nederlands in de officiële bekendmakingen. Voor deze wet werden de wetten in België uitsluitend in het Frans gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt. Voor een rechtsgeldige Nederlandse versie van de Belgische grondwet wordt het nog wel wachten tot … 1964!
10augustus1096De Eerste Kruistocht vertrekt onder de leiding van Godfried van Bouillon, zoon van Eustaas II, graaf van Bonen (Frans-Vlaanderen).
10augustus1557De Spanjaarden overwinnen de Franse legers in Saint-Quentin (Sint-Kwinten).
10augustus1566De Beeldenstorm breekt uit te Steenvoorde (Frans-Vlaanderen) met de bestorming van het Sint-Laurentiusklooster. Het is de start van een opstand die zich in de hele Nederlanden gaat verspreiden.
10augustus1678De vrede van Nijmegen wordt gesloten  tussen Frankrijk en de Nederlanden.  Heel westelijk West-Vlaanderen wordt  aan de Franse koning afgestaan, zeer tegen de zin van de bevolking. Bij de vrede van Utrecht in 1713 blijven enkel de kasselrijen Belle, Kassel, Sint-Omaars, Ariën, Kamerijk, Bouchain, Condé, Valensijn, Maubeuge en Bavay bij Frankrijk.
10augustus1678De vrede van Nijmegen wordt gesloten tussen Frankrijk en de Nederlanden. De kasselrijen Belle, Kassel, Sint-Omaars, Ariën, Kamerijk , Bouchain, Condé, Valensijn, Maubeuge en Bavay worden aan de Franse koning afgestaan, zeer tegen de zin van de bevolking.
11augustus1302Na Rijsel moeten de Fransen ook Dowaai ontruimen voor de oprukkende Vlaamse stadmilities, tot vreugde van de plaatselijke bevolking.
11augustus1674Slag bij Seneffe (Henegouwen): een geallieerde leger, samengesteld uit Nederlandse, Spaanse, Oostenrijkse en Duitse troepen, onder leiding van stadhouder Willem III, levert tien uren lang slag met het Franse leger onder maarschalk Lodewijk II van Bourbon-Condé. Na enorme verliezen langs beide zijden trekken beide legers zich van het slagveld terug. De Fransen claimen de overwinning.
12augustus1099Godfried van Bonen (“van Bouillon”) verslaat de Saracenen. Het Koninkrijk Jeruzalem wordt gesticht.
12augustus1638Overlijden in Emden (Oost-Friesland) van Johannes Althusius, calvinisitisch rechtsgeleerde en denker, raadssyndicus van Emden, het zogenaamde “Genève van het Noorden”. Althusius was o.m. de theoreticus van het subsidiariteitsprincipe en van de confederale staatsidee die hij verdedigt in zijn meeste befaamde boek Politica methodice digesta, atque exemplis sacris et profanis illustrata (1603). Hij was de eerste rechtswetenschapper benoemd aan de Nassause academie van Herborn, die in 1584, mede op aandringen van Willem van Oranje, werd opgericht.
13augustus1695Op bevel van Lodewijk XIV voert het Franse leger van de hertog van Villeroy terreurbombardementen uit op Brussel. Meer dan drieduizend bommen verwoesten de stad. De Grote Markt, met haar prachtige historische gevels, wordt volledig vernield. Zelfs Napoleon heeft het later over “een barbaarse en nutteloze daad” om deze schandelijke agressie te beschrijven.
13augustus1939Gerard Walschap voltooit te Wenduine de eerste versie van zijn roman Houtekiet.
13augustus1940Overlijden van Georges Blachon auteur van Pourquoi j’aime la Flandre, vertaald door Stijn Streuvels onder de titel Waarom ik Vlaanderen liefheb.
14augustus1771Geboorte te Edinburg van de Schotse dichter en schrijver Walter Scott.
14augustus1925De Franse minister van openbaar onderwijs Anatole de Monzie weigert om de regionale talen te laten onderwijzen. In Frans-Vlaanderen wordt er scherp gereageerd.
15augustus1566In het Land van het Vrijleen (le Pays de l’Alloeu), Frans Vlaanderen , bestaande uit o.m. de gemeenten Laventie (Leuentijs), Fleurbaix (Vloerbeek), Sailly-sur-la-Lys (Zelleken) en La Gorgue (Gorge) bootsen de calvinisten een katholieke processie na door een ezel te laten opstappen onder het baldakijn (in Estaires/ Stegers), of een bok (in La Gorgue), of nog door een kat op te sluiten in het tabernakel van de kerk van Merville (Mergem).
15augustus1969Overlijden van de romanschrijver Stijn Streuvels, 98 jaar. De tekst van zijn rouwprentje heeft hij zelf geschreven: 
Afscheid

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
heb mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
en van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Go gegaan.
 
16augustus1513De tweede slag van Enguinegatte (Ingwingate, Frans-Vlaanderen), “Dag van de sporen”, genaamd: de verenigde legers van keizer Maximiliaan van Oostenrijk en Hendrik VIII van Engeland verslaan de Franse troepen. Ridder Bayard, in allerijl door de Franse koning uit Italié teruggehaald, kan het tij niet keren en geeft zich over.
17augustus1585Val van Antwerpen. Na een beleg van veertien maanden is burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde verplicht de stad Antwerpen over te geven. De Spaanse bevelhebber Alexander Farnese doet er zijn intrede op 27 augustus. Hiermee komt Antwerpen, samen met ongeveer de hele Zuidelijke Nederlanden, opnieuw onder het gezag van Spanje.
17augustus1800Geboorte in St Quentin van Charles Latour Rogier. Onder de naam Charles Rogier is deze Fransman de geschiedenis ingegaan als de voorvechter van het Belgisch separatisme. Van hem is deze uitspraak uit 1830: “De eenheid van taal is een noodzakelijke basis voor een stevige staat en het Frans moet de taal van België worden. Deze eenheid van taal kan men best bereiken door kandidaten uit Wallonië en Luxemburg te kiezen voor het leger, de administratie en het gerecht. De Vlamingen zullen aldus gedwongen worden Frans te leren”.
17augustus1834Geboorte in Harelbeke van Peter Benoit, Vlaamse componist, muziekpedagoog, romantisch nationalist en vrijzinnige. Het gebruik van de moedertaal in de muziekopvoeding beschouwde hij als essentieel. Hij ijverde o.m. voor een vernederlandsing van het muziekonderwijs, voor een Vlaamse opera, een Vlaams muziekfestival, Vlaams muziektheater in kleine steden en voor culturele samenwerking met Nederland.
17augustus1957Overlijden in Malo-aan-Zee bij Duinkerke (Frans-Vlaanderen) van de houtsnijder, meubelmaker en schrijver Jozeph Dezitter, auteur van verschillende geïllustreerde boeken over huizen, kapellen en molens van de Westhoek, alsook over de steden Broekburg en St-Winoksbergen.
18augustus1304Slag bij Pevelenberg (Frans-Vlaanderen) tussen de troepen van de Franse koning Filips IV de Schone en het Vlaams leger. Beide partijen beschouwen zich als overwinnaar.Tijdens de slag sneuvelt Willem van Gullik, een van de bezielers van het Vlaamse leger in de Guldensporenslag.
18augustus1900Overlijden van de Rijselse dichter Albert Samain, bekend van zijn gedicht “O ma terre de Flandre”.
18augustus1950Julien Lahaut, communistische politicus, wordt vermoord. Enkele dagen eerder, op 11 augustus , riep hij in het parlement tijdens de eedaflegging van koning Boudewijn “Vive la république !”. Deze versie wordt echter betwist. Op dit ogenblik loopt nog een historisch onderzoek van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij), waarvoor het € 200.000 kreeg toebedeeld, om uit te maken wie “Vive la république” zou hebben geroepen en in welke omstandigheden Lahaut werd vermoord.
19augustus1493Maximiliaan I , beter bekend als Maximiliaan  van Oostenrijk, wordt keizer van het Heilig Roomse Rijk. Op de zelfde dag huwt hij te Gent Maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute en erfgename van zowel het hertogdom Bourgondië als van nagenoeg alle Nederlandse gouwen. Bij zijn overlijden in 1519 wordt hij opgevolgd door zijn kleinzoon Karel V, onze keizer Karel.
19augustus1604Prins Maurits van Nassau herovert Sluis in Zeeuws-Vlaanderen op de Spanjaarden. Zijn neef Lodewijk Gunther van Nassau sterft enkele weken later aan de gevolgen van de belegering.
19augustus1914Duitse Uhlanen brengen 168 burgers om in Aarschot.
20augustus1566Beeldenstorm te Antwerpen.
20augustus1672Johan de Witt, raadspensionaris van Holland en daarmee de belangrijkste staatsman van zijn tijd, wordt samen met zijn broer Cornelis gemarteld en vermoord tijdens een volksopstand, opgezet door de aanhangers van stadhouder Willem III van Oranje Nassau. De Witt kreeg een nekschot; zijn lijk werd ontkleed, ondersteboven opgehangen, ontmand en ten dele opgegeten. Zijn hart werd door Dirck Verhoeff uit het lichaam gesneden en samen met het hart van zijn broer nog jaren lang tentoongesteld. De duim en tong van de gebroeders de Witt zijn nu te vinden in het Haags Historisch museum. De vinger van het bronzen standbeeld van Johan de Witt in Den Haag wijst naar de plek waar hij en zijn broer gelyncht zijn: het Groene Zoodje (de vaste standplaats van het schavot).
21augustus1863Geboorte in Marcinelle van de socialistische jurist, politicus en diplomaat Jules Destrée. In zijn bekende Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre (1912) schrijft hij : “il y a en Belgique des Wallons et des Flamands, il n’y a pas de Belges”. Destrée stierf in 1936. Met zijn nalatenschap werd in 1988 het Musée Jules Destrée opgericht.
22augustus1128Blijde intrede van Graaf Dirk van den Elsas in de stad Sint-Omaars (Frans-Vlaanderen).
22augustus1567Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva, maakt zijn intrede te Brussel als landvoogd van de Nederlanden. Zijn schrikbewind leidde tot een verheviging van de opstand in de Nederlanden.
23augustus1328Tweede slag bij Kassel: een volksleger van 16.000 Vlamingen wordt verslagen door de troepen van de Franse koning Filips VI. De Vlaamse aanvoerder was Nikolaas Zannekin een boer uit Lampernisse bij Veurne. Hij sneuvelt tijdens de slag met 9.000 van zijn Kerels. De meeste Frans-Vlaamse dorpen hebben heel wat doden te betreuren. Hun militaire overwinning volstond de Fransen niet, ze organiseerden een ware repressie. Honderden opstandelingen werden terechtgesteld en vele anderen voor eeuwig uit Vlaanderen verbannen. Willem de Deken, de burgemeester van Brugge, werd naar Parijs gevoerd en daar terechtgesteld: zijn handen werden afgehakt waarna hij op een mat door de straten van Parijs tot aan de galg werd gesleept en opgehangen.
23augustus1956Overlijden in Kortrijk van Jos Speybrouck, Vlaamse kunstschilder, illustrator en ontwerper van kostuums en praalwagens voor stoeten.
24augustus1795Het eentalig onderwijs wordt in Frankrijk ingevoerd.
24augustus1815Afkondiging van de Grondwet van het herenigde Koninkrijk der Nederlanden.
24augustus1930Ingebruikneming van de eerste IJzertoren te Diksmuide.
25augustus1885Overlijden in Poperinge van Leonard De Bo, schrijver van het Westvlaamsch Idioticon.
25augustus1888Guido Gezelle noteert:
Dat walsch is
Valsch is! 
.
26augustus1346Het Engelse leger onder leiding van koning Edward III verslaat de Fransen nabij Crécy (Picardië). De Fransen verliezen 20.000 man. Ze hadden geen lessen getrokken uit hun nederlagen tegen het voetvolk, zoals die van de Guldensporenslag in 1302. De Franse ruiterij wordt afgemaakt door de Engelse boogschutters. De Engelsen gebruiken in Crécy voor het eerst buskruit, maar hun kanonnen hebben geen invloed op het verloop van de slag.
26augustus1559Filips II scheept in Vlissingen in en vertrekt naar Spanje om nooit meer naar de Nederlanden terug te keren.
26augustus1841August Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrijft op Helgoland “Das Lied der Deutschen” beter bekend als het Duitse nationale volkslied “Deutschland, Deutschland über alles”, op een melodie van Joseph Haydn. Deze melodie uit 1797, de Kaiserhymne, was het Oostenrijkse nationale volkslied tot 1918.
27augustus1585Tien dagen na de val van Antwerpen wordt burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde uit de Zuidelijke Nederlanden verbannen.
27augustus1827Geboorte in München van Charles de Coster, auteur van La légende et les aventures héroïque, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandre et ailleurs.
27augustus1906Het Nederlands wordt opnieuw de officiële taal voor het bestuur en de administratie in Antwerpen.
28augustus1328Zannekin en zijn Kerels verliezen de tweede slag bij Kassel van de troepen van de Franse koning Filips VI van Valois. Zannekin sneuvelt tijdens de strijd tegen de Fransgezinde politiek van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers.
28augustus1667De stad Rijsel capituleert. Lodewijk XIV zweert dat hij de vrijheden en voorrechten van de stad zal respecteren, maar breekt later zijn woord.
28augustus1913Koningin Wilhelmina opent het Vredespaleis in den Haag.
29augustus1475Verdrag van Picquigny dat een definitief eind maakt aan de Honderdjarige Oorlog. Het verdrag is niet gunstig voor Frankrijk, maar ze bekomen wel dat de Engelsen hun steun aan de hertog van Bourgondië opzeggen. Dit verzwakt aanzienlijk de positie van Karel de Stoute die twee jaar later zal omkomen in de slag bij Nancy.
29augustus1645Overlijden in Rostock in Mecklenburg van Hugo de Groot, de grootste Nederlandse jurist ooit en grondlegger van het volkenrecht. Hij ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft, vlakbij Prins Maurits van Nassau.
29augustus1862Geboorte te Gent van de schrijver Maurice Maeterlinck, Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1911.
29augustus1939De Nederlandse regering roept de algemene mobilisatie uit. Snel blijkt dat de training en de bewapening van het Nederlands leger ondermaats is.
29augustus1943Zeventiende en laatste congres van het Vlaams Verbond van Frankrijk.
30augustus1831Londen dwingt de Franse troepen zich terug te trekken uit België. Frankrijk was België binnengevallen n.a.v. het Tiendaagse Veldtocht van het Nederlands leger. Zie ook 2 augustus.
31augustus1522Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht wordt bekroond tot paus Adrianus VI. Hij is tot heden de enige Nederlandse paus. Hij studeerde theologie aan Leuvense universiteit waar hij in 1489 hoogleraar en pastoor van het begijnhof werd.
31augustus1710De Frans-Vlaamse stad Bethun komt even in Nederlandse handen.
Gepubliceerd

01.08.2014